Oproldoosje/ Roll up box

Rollen maar!/ Let's roll!

Het oproldoosje heb ik ooit in Ierland leren maken. Als je de buitenlkant simpel houdt, is de binnenkant een echte verrassing! 

Hier kun je het doosje in werking zien.

The roll up box is a box I learned to make in Ireland, a long time ago. If you keep the outside of the box simple, the inside is a big surprise!

Here you can see a demonstration of the roll up box.